Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о.Голови правлiння

 

 

 

Сезоненко Олег Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2012

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00190911

1.4. Місцезнаходження емітента

Дніпропетровська, -, 53400, м.Марганець, вул.Радянська, 62

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

05665 60007 05665 60007

1.6. Електронна поштова адреса емітента

js@mgok.dp.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР 73

 

18.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://mgok.dp.ua

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки

ПАТ "Марганецький ГЗК" не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств. ПАТ "Марганецький ГЗК" не рейтингувався. Фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй ПАТ "Марганецький ГЗК" не має. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi не нараховувалися та не сплачувалися. Процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери не випускалися. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупалися. Похiднi цiннi папери не випускалися. Гарантiї третьою особою щодо виконання зобов"язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надавалися. Iстотнi факти протягом року не траплялися.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Марганецький ГЗК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

53400

3.1.5. Область, район

Дніпропетровська, -

3.1.6. Населений пункт

м.Марганець

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Радянська, 62

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

395789

3.2.2. Дата державної реєстрації

28.03.2012

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Марганецької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

366625500.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

366625500.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КБ "ПриватБанк"

3.3.2. МФО банку

305299

3.3.3. Поточний рахунок

26008132701001

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

КБ "ПриватБанк"

3.3.5. МФО банку

305299

3.3.6. Поточний рахунок

26007132701002

3.4. Основні види діяльності

13.20.0

Добування руд кольорових металiв

51.52.1

Оптова торгiвля рудами залiза та кольорових металiв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Видобування марганцевої руди

АВ №429083

29.09.2008

Державна геологiчна служба

01.09.2013

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2013 г.

 

Експлуатацiя родовищ корисних копалин

№610

13.08.1996

Державний комiтет України по геологiї i використанню надр

13.08.2016

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2016 г.

 

Придбання, зберiгання, перевезення, вiдпуск прекурсорiв

АВ №611896

02.02.2012

Державна служба України з питань контролю за наркотиками

02.02.2017

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 г.

 

Медична практика

АГ №601694

01.07.2011

Мiнiстерство охорони здоров"я України

безстроково

Опис

д/н

 

Надання послуг телефонного зв"язку

АА №223350

22.11.2002

Державний комiтет зв"язку та iнформацiї України

22.11.2017

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2017 г.

 

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки

№198.09.15-13.20.0

17.08.2009

Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

17.08.2014

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2014 г.

 

Господарська дiяльнiсть, пов"язана iз створення об"єктiв архiтектури

АГ №577338

16.05.2011

Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного контролю у Днiпропетровськiй обл.

16.05.2016

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2016 г.

 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка протипожежного стану об"єктiв

АГ №595152

13.05.2011

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

безстроково

Опис

д/н

 

Виробництво теплової енергiї,транспортування її магiстральними та мiсцевими мережами, постачання теплової енергiї

АГ №№500180-500182

24.06.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

22.08.2012

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2012 г.

 

Спецiальне водокористування

№02678

18.04.2011

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетровськiй обл.

01.01.2012

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2012 г.

 

Дозвiл на розмiщення вiдходiв у 2011 р.

№1017

26.04.2011

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетровськiй обл.

01.01.2012

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2012 г.

 

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№1211300000-17-121

23.02.2009

Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища у Днiпропетровськiй обл.

23.02.2014

Опис

Вважаємо, що дiя лiцензiї буде подовжена i пiсля закiнчення 2014 г.

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фонд Державного майна України Регiональне вiддiлення по Днiпропетровськiй обл.

13467337

49000м.Днiпропетровськвул.Комсомольська, 58

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновникiв-фiзичних осiб не має

0 0 0

0.000000000000

Усього

0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 5616 чол. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 7 чол. Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 чол. Фонд оплати працi у 2011 роцi - 199713,2 тис.грн. Фонд оплати працi у 2010 роцi - 164821,6 тис.грн. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам комбiнату. Працює система неперервного навчання. Усього вивчено новим професiям на комбiнатi - 532 чол., з них первiсна пiдготовка - 208 чол., перепiдготовка - 324 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю - 708 чол., з них керiвники та фахiвцi - 333 чол., квалiфiкованi робiтники - 375 чол.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

В.о.Голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сезоненко Олег Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 857458 22.09.1998 Хортицький РВ УМВС України у Запорiзькiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови правлiння - технiчний директор "Запорiзького заводу феросплавiв".

6.1.8. Опис

Основними функцiями в.о.Голови правлiння з вiдповiдними повноваженнями на їх здiйснення є : - керiвництво поточними справами Товариства; - скликання засiдань Правлiння, органiзацiя пiдготовки питань до розгляду на цих засiданнях, керiвництво засiданнями i органiзацiя ведення протоколу засiдань; - затвердження штатного розгляду Товариства, прийом на роботу та звiльнення працiвникiв; - представництво Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; - забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв, Спостережної ради, Правлiння, норм чинного законодавства, статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; - органiзацiя розробки та виконання планiв i завдань з питань виробничої дiяльностi Товариства iз забезпеченням їх фiнансово-економiчної ефективностi; - забезпечення виконання Товариством зобов"язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, за сплатою вiдповiдних платежiв до бюджету та позабюджетним фондам, вимог чинного законодавства по охоронi працi та безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, тощо; - забезпечення збереження майна Товариства, основних засобiв виробництва, тощо i забезпечення їх належного використання; - органiзацiя ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; - виконання iнших повноважень, покладених на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, статутом, рiшеннями Загальних зборiв чи Спостережної ради Товариства. В звiтному роцi винагороди не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федан Тамара Володимирiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 067976 30.12.1996 Марганецьким МВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

38

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник вiддiлу прогнозування цiн та аналiзу господарчої дiяльностi ВАТ "Марганецький ГЗК".

6.1.8. Опис

Член Правлiння надiлений повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. У звiтному роцi винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Заступник Голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Моiсєєв Iгор Васильйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 067948 30.12.1996 Марганецьким МВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

33

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник виробничого управлiння ВАТ "Марганецький ГЗК".

6.1.8. Опис

Член Правлiння надiлений повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. У звiтному роцi винагороди не отримував. ?нших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Добренкова Лiдiя Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 120850 09.05.2001 Марганецький МВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Марганецький ГЗК".

6.1.8. Опис

Член Правлiння надiлений повноваженнями члена виконавчого органу щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту ПАТ. У звiтному роцi винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Селезньова Юлiя Вiталiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 210399 14.02.1996 Жовтневим РВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Секретар Спостережної ради ВАТ "Марганецький ГЗК".

6.1.8. Опис

Голова Спостережної ради надiлений повноваженнями вiдповiдно до Статуту Товариства та Положення про Спостережну раду. В звутному роцi винагороди не отримувала. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єршов Олександр Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 251304 23.01.2001 АНД РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Спостережної ради ВАТ "Марганецький ГЗК".

6.1.8. Опис

Член Спостережної ради надiлений повноваженнями вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про Спостережну раду. В звiтному роцi винагороди не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiперман Михайло Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 435007 26.11.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Спостережної ради ЗАТ "Українськi радiосистеми".

6.1.8. Опис

Член Спостережної ради надiлений повноваженнями вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про Спостережну раду. В звiтному роцi винагороди не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плетенець Олексiй Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 275391 30.01.2001 Ленiнським РВДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Економiст-менеджер КБ "ПриватБанк".

6.1.8. Опис

Член Спостережної ради надiлений повноваженнями вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про Спостережну раду. В звiтному роцi винагороди не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Скрябiн Iгор Владиславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 174166 27.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "Вiтязь".

6.1.8. Опис

Член Спостережної ради надiлений повноваженнями вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про Спостережну раду. В звiтному роцi винагороди не отримував. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боднар Володимир Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Член Ревiзiйної комiсiї надiлений повноваженнями вiдповiдно до статуту Товариства та Положення про Ревiзiйну комiсiю.. В звiтному роцi винагороди не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В.о.Голови правлiння

Сезоненко Олег Миколайович

СА 857458 22.09.1998 Хортицьким РВ УМВС у Запорiзькiй обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Заступник Голови правлiння

Федан Тамара Володимирiвна

АЕ 067976 30.12.1996 Марганецьким МВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

25.05.1998

2160

0.00020000000

2160

0

0

0

Заступник Голови правлiння

Моiсєєв Iгор Васильйович

АЕ 067948 30.12.1996 Марганецьким МВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

25.05.1998

2000

0.00020000000

2000

0

0

0

Головний бухгалтер

Добренкова Лiдiя Григорiвна

АМ 120850 05.05.2001 Марганецьким МВ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

25.05.1998

2000

0.00020000000

2000

0

0

0

Голова Спостережної ради

Селезньова Юлiя Вiталiївна

АК 210399 14.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Єршов Олександр Олександрович

АМ 251304 23.01.2001

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Кiперман Михайло Юрiйович

АЕ 435007 26.11.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Плетенець Олексiй Сергiйович

АМ 275391 30.01.2001 Ленiнським РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Спостережної ради

Скрябiн Iгор Владиславович

АМ 174166 27.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС у Днiпропетровськiй обл.

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Боднар Володимир Iванович

д/н 0 0

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

6160

0.00060000000

6160

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Куттенмакс Холдiнгз Лiмiтед (Couttenmax Holdings Limited)

177988

д/н д/н д/н

350395309

23.89000000000

350395309

0

0

0

Мосфiлiя Iнвестментс Лiмiтед (Mosfilia Investments Limited)

177967

д/н д/н д/н

350395310

23.89000000000

350395310

0

0

0

Фiанекс Холдiнгз Лiмiтед (Fianex Holdings Limited)

177976

д/н д/н д/н

351960600

24.00000000000

351960600

0

0

0

Хьюмекс Ентерпрайзес Лiмiтед (Humax Enterprises Limited)

177955

д/н д/н д/н

350395309

23.89000000000

350395309

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

1403146528

95.67000000000

1403146528

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

07.04.2011

Кворум зборів**

95.680000000000

Опис

Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв: 1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 3. Розгляд звiту Спостережної (Наглядової) ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної (Наглядової) ради. 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2010 роцi. 7. Про змiну найменування акцiонерного товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства ?Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат? на Публiчне акцiонерне товариство ?Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат?. 8. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску). 9. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 10. Внесення та затвердження змiн до Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть Товариства, шляхом викладення Положень у новiй редакцiї. 11. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства. 12. Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 13. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 14. Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзувався. 15.Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, фондових бiрж (в разi необхiдностi) та номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. 16. Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй). 17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 07 квiтня 2011 року по 07 квiтня 2012 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ Аудиторська фiрма "Каупервуд"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20219883

Місцезнаходження

49044м.Днiпропетровськвул.Гоголя, 15а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№0031

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

05662 371976

Факс

471636

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

Iнформацiя вiдсутня.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ "Iнтер-Сервiс-Реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24241079

Місцезнаходження

49000м.Днiпропетровськвул.Ленiна, буд.8-10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №534238

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.07.2010

Міжміський код та телефон

056 3729057

Факс

3729056

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Iнформацiя вiдсутня.


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107м.Київвул.Тополiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 5854240

Факс

5854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Iнформацiя вiдсутня.11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.12.1998

336/04/98

Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР

UА 0400721009

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

216625600

5456400.000

100.000000000000

Опис

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.

 

12.04.2002

163/1/02

ДКЦПФР

UА 0400721009

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

649876800

162469200.000

100.000000000000

Опис

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.

 

08.05.2003

205/1/03

ДКЦПФР

UА 0400721009

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

1099876800

274969200.000

100.000000000000

Опис

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв.

 

05.03.2004

120/1/04

ДКЦПФР

UА 0400721009

Акції Іменні прості

Документарна Іменні

0.250

1466502000

366625500.000

100.000000000000

Опис

Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося з метою залучення iнвестицiй для поповнення оборотних коштiв, а також для подальшого технiчного та соцiального розвитку Товариства. Збiльшення Статутного фонду здiйснювалося шляхом додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Акцiї розповсюджувалися в порядку, визначеному загальними зборами акцiонерiв. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв не було. Додаткової емiсiїї цiнних паперiв у 2011 р. не було.

 

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

16000

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

3170

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді

70

у тому числі:
- сертифікатів акцій

0

- сертифікатів облігацій

0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше

0

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Сировинною базою ПАТ "Марганецький ГЗК" є Грушевсько-Басанська дiльниця Нiкопольського родовища марганцевих руд. Промислове освоєння цiєї дiльницi почалося у 1885-1886 р.р. з використанням пiдземного засобу видобутку, а у 1891 р. був заснован Городищанський марганцевий рудник - зараз Марганецький ГЗК. У 1934 р. був утворений трест всесоюзного значення - "Нiкопольмарганець". З будiвництвом Богданiвського кар"єру у 1952 р. на територiї Грушевсько-Басанської дiльницi видобуток марганцевої руди було розпочато пiдземним та вiдкритим засобами. У подальшому до складу треста "Нiкопольмарганець" увiйшли 8 шахт та 3 кар"єри. Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат був утворений у 1970 р. за наказом Мiнiстерства чорної металургiї УРСР на базi двох рудоуправлiнь - Грушевського та iм. 40-рiччя Жовтня. В теперешнiй час видобуток марганцевої руди здiйснюється на 5 шахтах та 2 кар"єрах. Для збагачення сирої руди та виробництва концентрату були призначенi 2 збагачувальнi фабрики комбiнату. У сiчнi 1996 р. Державне пiдприємство "Марганецький ГЗК" було перетворене у ВАТ "Марганецький ГЗК". Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2011 р. ВАТ "Марганецький ГЗК" перетворено у Публiчне акцiонерне товариство "Марганецький ГЗК"

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органiзацiйна структура ПАТ "Марганецький ГЗК" визначена, насамперед, такими факторами, як особливостi умов виробництва та застосування технологiчних схем, видом власностi пiдприємства. До складу ПАТ "Марганецький ГЗК" входять:- 10 основних виробничих цехiв;- 14 допомiжних цехiв;- 23 вiддiла;- дочiрне пiдприємство: Телерадiокомпанiя "МГЗК-TV" (вул.Лермонтова, 4, м.Марганець, Днiпропетровська обл.); асоцiйоване пiдприємство ТОВ "Торговий дiм "Марганецький ГЗК" (вул.Радянська, 62, м.Марганець, Днiпропетровська обл.) Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного року не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Згiдно Облiкової полiтики використовується лiнiйний метод нарахування амортизацiї. Придбанi чи виробленi запаси зараховуються на баланс:- по первiснiй вартостi, яка визначається згiдно з п.9-13 П(С)БУ №9;- по плановiй собiвартостi запасi, якi виготовуються у цехах: ЦППКМ, РСЦ, РМЦ, ПМВВР. Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю, фiнансовi iнвестицiї в дочiрне пiдприємство обчислюються за методом участi у капiталi.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" щодо консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Марганецький ГЗК" за 2011 рiк станом на 31.12.2011 року: Ми провели аудиторську перевiрку консолiдованої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК") за 2011 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року (далi - "фiнансова звiтнiсть"), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 р., звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi (Додатки 1, 2,3,4,5,6). Основнi вiдомостi про емiтента: повне найменування - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ"; код ЄДРПОУ - 00190911; мiсцезнаходження: поштовий iндекс - 53400, Днiпропетровська обл, мiсто Марганець, вул.Радянська, будинок 62, дата державної реєстрацiї - 12.01.1996 р. Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" (далi - "пiдприємство") вiдповiдно до Договору про надання аудиторських послуг №585 вiд 19.07.2011 р. (дата початку проведення аудиту - 19.07.2011 р., дата закiнчення проведення аудиту - 15.03.2012 р.). Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть. Керiвництво пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi згiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 - XIV (iз змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (iз змiнами та доповненнями). Керiвництво пiдприємства вiдповiдає: за створення необхiдних умов для правильного ведення бухгалтерського облiку; за дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; за складання та надання достовiрної фiнансової звiтностi, яка не повинна мiстити помилок та викривлень; за вибiр послiдовної облiкової полiтики, яка включає принципи оцiнки статей звiтностi та методи облiку окремих статей звiтностi. Вiдповiдальнiсть аудитора Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог "Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг", якi прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту, Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 № 3125 -XII (iз змiнами та доповненнями), "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм еметентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360 та iнших законодавчих актiв України. "Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг" вимагають вiд нас планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Ми дотримувалися вiдповiдних етичних вимог. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглядали заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi. Аудит включає також оцiнку використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом та оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали вiдповiднi та достатнi аудиторськi докази для висловлдення нашої думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки В складi основних засобiв облiковуються об"єкти, балансова вартiсть яких дорiвнює нулю. На нашу думку балансова вартiсть таких об"єктiв основних засобiв може не вiдповiдати їхнiй справедливiй вартостi. В складi статтi "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" врахованi iнвестицiї, якi, на нашу думку, не вiдповiдають критерiю визнання активу, та пiдлягають виключенню з балансу пiдприємства. Вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи можуть зазнати змiн, оскiльки пiдприємством не врахованi окремi тимчасовi податковi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню, що, на нашу думку, завищує вартiсть чистих активiв та власного капiталу пiдприємства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть вище наведених обмежень, консолiдована фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" в усiх суттєвих аспектах справедливо i достовiрно вiдображає його фiнансовий стан на кiнець дня 31 грудня 2011 року, фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк, та складена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями) та iнших нормативних документiв, що регламентують порядок ведення бухгалтерського облiку в Українi. Висловлення додаткових думок Вартiсть чистих активiв пiдприємства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. На момент складання цього аудиторського висновку строк надання iншої iнформацiї пiдприємства, що розкривається емiтентом цiнних паперiв, та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю не настав, така iнформацiя ще не була сформована, й у нас не було можливостi ознайомитися та висловити думку стосовно цiєї iнформацiї. Нами не були виявленi факти, що ставлять пiд сумнiв думку про те. що виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Система корпоративного управлiння пiдприємства перебуває у станi удосконалення. Про це свiдчить, зокрема, те, що у пiдприємства на дату надання аудиторського висновку положення про корпоративне управлiння та принципи (кодекс) етики корпоративного управлiння не затвердженi. На пiдприємствi не створено окремий пiдроздiл з виконання функцiй внутрiшнього аудиту. Контрольнi функцiї на пiдприємствi, окрiм Ревiзiйної комiсiї, здiйснюються, зокрема, спiвробiтниками бухгалтерiї та служби економiчної безпеки. Нами не виявлено викривлень фiнансової звiтностi пiдприємства внаслiдок шахрайства. Параграф з iнших питань Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на те, що згiдно iнформацiї наведенiй в фiнансовiй звiтностi пiдприємство зазнало в звiтному перiодi суттєвих операцiйних збиткiв якi призвели, в свою чергу, до значного зменшення вартостi активiв пiдприємства. Цi обставини разом з загальним впливом сучасних тенденцiй до погiршення в свiтовiй й, вiдповiдно, у вiтчизнянiй економiцi, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може збiльшити ризики пов"язанi з безпрерервнiстю дiяльностi пiдприємства й поставили пiд сумнiв здатнiсть пiдприємства досягти позитивних змiн в своїй дiяльностi.

<>bІнформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

До перелiку можливої для виробництва комбiнатом продукцiї входять:- марганцевий концентрат;- марганецьвмiстовi глини;- сировина глиниста для виробництва керамзiтного гравiю;- марганець сiрнокислий (розчин);- послуги промислового характеру (теплопостачання, товари народного споживання, виробництво будматерiалiв). Основними споживачами марганцевого концентрату на УкраЇнi є Нiкопольський та Запорiзький феросплавнi заводи, а також металургiйнi комбiнати. До негативних причин, пов"язаних з особливостями виробництва, у першу чергу, слiд вiднести природний процес вiдробки родовищ марганцевих руд, а отже, i вибуття виробничих потужностей, зниження якiсного складу руд та ускладнення умов її видобутку. Конкурентом комбiнату на ринку виробникiв марганцевих концентратiв є ПАТ "Орджонiкiдзевський ГЗК", а також закордоннi виробники марганцевих концентратiв.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Капiтальнi iнвестицiї за 2011 рiк становлять 34697 тис.грн.:- капiтальне будiвництво -3083 тис.грн.;- придбання основних засобiв - 18779 тис.грн.;- придбання iнших необоротних матерiальних активiв - 12829 тис.грн.;- придбання нематерiальних активiв - 6 тис.грн.Вибуло за рiк основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 8182 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби вiдображенi в балансi за вартiстю, яка отримана як рiзниця мiж первiсною вартiстю з врахуванням дооцiнок (iндексацiй), якi проводились в 1996-2011 рр. й накопиченої амортизацiї.До основних засобiв в балансi пiдприємства вiднесенi активи, що вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ?Основнi засоби? (П(С)БО 7, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.05.2000 № 92, первiсна вартiсть яких перевищує 1000 грн. й строк корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року. Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв станом на 31.12.2011р. складає 496 196 тис. грн., їх знос складає 484 787 тис. грн..Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, строк корисного використання яких бiльше одного року, й вартiстю менше 1000 грн. Амортизацiя групи ?Iншi необоротнi матерiальнi активи? нараховується в першому мiсяцi використання об?єктiв у розмiрi 100% . Станом на 31.12.2011 року проведена переоцiнка основних засобiв групи ?Будинки, споруди та передавальнi пристрої?. В результатi переоцiнки (дооцiнки/уцiнки) первiсну (переоцiнену) вартiсть об?єктiв цiєї групи збiльшено на 904 787 тис. грн., знос збiльшено на 782 759 тис. грн..Первiсна вартiсть основних засобiв, вiдносно яких iснують передбаченi дiючим законодавством обмеження використання i розпорядження складає 2 581 тис. грн., сума зносу ? 2 470 тис. грн., i є майном державної власностi, яке не пiдлягало приватизацiї.Залишкова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються, складає 542 тис. грнПервiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують експлуатуватися, на кiнець звiтного перiоду складає 93 433 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До причин, якi впливають на стан виробництва комбiнату, у першу чергу, слiд вiднести:1. Взаємодiя мiж органами влади та представниками бiзнесу: - на законодавчому рiвнi не затверджена можливiсть нацiональних виробникiв брати участь в розробцi законопроектiв, проектiв пiдзаконних актiв та подання їх на розгляд та затвердження; - не мають можливостi знайомитися з проектами законiв, пiдзаконних актiв до подання їх на розгляд (перше читання) для внесення своїх пропозицiй.2. Взаємодiя представниками бiзнесу з митними органами: - вiдсутнiй вдосконалений механiзм часткового вивезення за кордон, яке сталося внаслiдок нестачi, часткового знищення, розкрадання, тощо;- не врегульованi на законодавчому рiвнi взаємодiї податкових ти митних органiв з питання пiдтвердження фактичного перетину кордону при частковому вивезенi товару та вiдшкодування ПДВ на цей товар.3. Щорiчне зростання нормативу платежiв за користування надрами для видобування корисних копалин.4. Не запровадженi фiскальнi мотивацiї, для нацiональних товаровиробникiв, якi займаються закупiвлею i встановлення енергозберiгаючого обладнання, якi частину свого прибутку направляють на технiчне i технологiчне обладнання, спрямоване на досягнення оптимального енергетичного споживання, шляхом мiнiмiзацiї платежiв.5. Сучаснi тенденцiї до погiршення в свiтовiй та вiтчизняних економiках.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За 2011 рiк не було сплачено до державного бюджету вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок порушення вимог законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансова дiяльнiсть виконується за рахунок:- фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;- поповнення обiгових коштiв пiдприємства вiд надходження iнвестицiйних коштiв;- притягнення кредитних коштiв банкiв та iнших кредитних лiнiй. Для поточних потреб робочого капiталу достатньо.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладенi договора виконуються своєчасно.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На 2012 рiк заплановано:- добути марганцевої руди збагаченої 766 тис.т.;- досягнення беззбудкової дiяльностi Товариства;- ефективний розвиток виробництва, удосконалення технологiчних процесiв виробництва;- задоволення соцiально-економiчних потреб акцiонерiв та трудового колективу;- удосконалення облiку та iнформацiйного забезпечення з метою ефективного управлiння Товаритсвом.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У 2011 роцi дослiджень та розробок не було.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1. Справа ПАО Марганецький ГЗК до Марганецької об"єднанаої державної податкової iнспекцiї про визнання податкового повiдомлення-рiшення недiйсним.Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд рiшення суду I iнстанцiї, яким задоволено позов в повному обсязi, залишив без змiн.2. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Марганецької ОДПI та ГУ ДКУ у Днiпропетровськiй областi про стягнення заборгованостi з ПДВ за квiтень 2004 р. та вiдсоткiв на суму 9783,390 тис.грн. Касацiйна скарга Марганецької ОДПI знаходиться на розглядi Вищого адмiн. Суду України.Рiшеннями судiв 1 та II iнстанцiй позов задоволено повнiстю.3. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Марганецької ОДПI та ГУ ДКУ у Днiпропетровськiй областi про стягнення вiдсоткiв , нарахованих на бюджетну заборгованiсть, по ПДВ за грудень 2001 р. на суму 425,665 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ "Марганецький ГЗК" знаходиться на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi .4. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Марганецької ОДПI та ГУ ДКУ у Днiпропетровськiй областi про стягнення вiдсоткiв , нарахованих на бюджетну заборгованiсть, по ПДВ за грудень 2001 р. на суму 183, 319 тис.грн.Касацiйна скарга ПАТ "Марганецький ГЗК" знаходиться на розглядi Вищого адмiн. Суду України.5. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Марганецької ОДПI та ГУ ДКУ у Днiпропетровськiй областi про стягнення вiдсоткiв , нарахованих на бюджетну заборгованiсть, по ПДВ за грудень 2004 р. на суму 324,636 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ "Марганецький ГЗК" знаходиться на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi. 6. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Марганецької ОДПI та ГУ ДКУ у Днiпропетровськiй областi про стягнення заборгованостi з ПДВ за квiтень 2004 р. та вiдсоткiв на суму 13558,074 тис.грн. Касацiйна скарга Марганецької ОДПI знаходиться на розглядi Вищого адмiн. Суду України7. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Криворiзької митницi про визнання дiй вiдповiдача протиправними та скасування карточки вiдмови в оформленнi ВМД. Апеляцiйна скарга ПАТ "Марганецький ГЗК" знаходиться на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi .8. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Криворiзької митницi про визнання дiй вiдповiдача протиправними та скасування карточки вiдмови в оформленнi ВМД.Вищим адмiн. Судом України в задоволеннi позову вiдмовлено.9. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до ОДПI м. Днiпропетровськ та ГУ ДКУ у Днiпропетровськiй областi про стягнення з бюджету надмiрно сплаченого податку на прибуток на суму 3000,00 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ "Марганецький ГЗК" знаходиться на розглядi в Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi .10. Справа ПАТ "Марганецький ГЗК" до Виконкому Марганецької мiської ради про скасування рiшення виконкому Марганецької мiської ради про затвердження акту визначення збиткiв. Знаходиться на розглядi Марганецького мiського суду.11. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Виконкому Марганецької мiської ради про скасування рiшення виконкому Марганецької мiської ради про затвердження акту визначення збиткiв. Знаходиться на розглядi Марганецького мiського суду.12. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Марганецького бюро технiчної iнвентаризацiї про визнання протиправними дiй, зобов"язати скасувати реєстрацiю права власностi на кафе "Юнiсть". Знаходиться на розглядi Окружного адмiнiстративного суду Днiпропетровської областi.13. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ "Промлiт" про стягнення штрафних санкцiй на суму 181,7 тис.грн.Касацiйна скарга Вiдповiдача знаходиться на розлядi Вищого Господарського суду України.14. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ Капiтальний пiдземний ремонт свердловин про стягнення штрафних санкцiй на суму 73,629 тис.грн. Знаходиться на розглядi Господарського суду Днiпропетровської областi.15. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ Капiтальний пiдземний ремонт свердловин - Заява про включення в число кредиторiв по справi про банкрутство ТОВ КПРС на суму 73,629 тис.грн. Знаходиться на розглядi Господарського суду Днiпропетровської областi.16. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ Краснолуцький ливарно-механiчний завод про стягнення штрафних санкцiй на суму 390,0 тис.грн. Судами I та II iнстанцiй позов задоволено повнiстю.17. Справа ПАТ Днiпропетровськгаз до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення заборгованостi за транспортування природного газу та штрафних санкцiй на суму 232,134 тис.грн. В задоволеннi позову судами всiх iнстанцiй вiдмовлено.18. Справа ДП Укртрансгаз НАК Нефтегаз Украины до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення заборгованостi за транспортування природного газу на суму 64,477 тис.грн.Судами I та II iнстанцiй в задоволеннi позову вiдмовлено.19. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ Газпром збут Україна про стягнення передплати за природний газ та штрафних санкцiй на суму 895,365 тис.грн.Господарським судом мiста Києва позов задоволено в частинi стягнення основного боргу.20. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ Iнтербус про стягнення пенi за прострочення постачання на суму 28,5 тис.грн. Господарським судом мiста Києва позов задоволено повнiстю.21. Справа ТОВ Iнтербус до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення штрафних санкцiй за прострочення оплати та додаткових витрат на суму 20,192 тис.грн.Господарським судом мiста Києва позов задоволено частково в частинi стягнення штрафних санкцiй за прострочення оплати.22. Справа ТОВ Вiкторiя до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення надлишково сплаченої передплати на суму 1,027 тис.грн. Господарським судом Днiпропетровської областi провадження по справi припинено в звязку з задоволенням позову в добровiльному порядку.23. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ТОВ Євро-Iмпекс про стягнення штрафних санкцiй за порушення строкiв постачання продукцiї на суму 667,278 тис.грн. Знаходиться на розглядi Господарського суду Донецької областi.24. Справа ТОВ Євро-Iмпекс до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання пункта договору постачання про пеню за прострочення постачання недiйсним. Знаходиться на розглядi Господарського суду Донецької областi.25. Справа ПАТ Механобрчормет до ПАТ Марганецький ГЗК про витребування майна з чужого незаконного володiння. Господарським судом Днiпропетровської областi провадження по справi припинено в звязку з задоволенням позову в добровiльному порядку.26. Справа ДП Укрчорметгеологiя до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення збиткiв на суму 51,1 тис.грн.Днiпропетровським апеляцiйним господарськи судом в задоволеннi позову вiдмовлено.27. Справа ДП Укрчорметгеологiя до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення збиткiв на суму 16,7 тис.грн.Вищий Господарський суд України в задоволеннi позову вiдмовив.28. Справа ДП Приднiпровська залiзниця до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення плати за користування вагонамина суму 0,68 титс.грн.Господарський суд Днiпропетровської областi позов задоволив повнiстю.29. Справа ВАТ КриворожНДПIрудмаш до ПАТ?Марганецький ГЗК про стягнення заборгованостi та штафних санкцiйна суму 11,9 тис.грн. Днiпропетровський апеляцiйний господарський суд позов задоволив повнiстю.30. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до ПАТ Механобрчормет про стягнення надлишково оплаченої передплатина суму 78 тис.грн.Господарський суд Днiпропетровської областi позов задоволив повнiстю.31. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Тененика В.I. про стягнення коштiв на суму 7,5 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.32. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Вiтько М.Ф.,Величко Ю.О. про вiдшкодування матерiальної шкоди у сумi 5 тис.грн. Знаходиться на розглядi у Марганецькому мiському судi.33. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Пiскер А.В. про вiдшкодування матерiальної шкоди у сумi 50 тис.грн.Марганецькийм мiським судом стягнуто з Пiскера А.В. 50 тис. грн.34. Справа за позовом Алькема В.М., Прудченко С.П.,Д"яконенко С.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про скасування наказу №845 вiд 22.07.2010 року щодо застосування дисциплiнарного стягнення та стягнення матерiальної шкоди.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.35. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Алькема В.М., Прудченко С.П., Д"яконенко С.М. про стягнення матерiальної шкоди на суму 47,6 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.36. Справа ПАТ Марганецький ГЗК до Тужикова В.I., Книш А.В., Чугай В.О. про скасування договорiв купiвлi-продажу кафе Юнiсть та про визнання права власностi. Вищий спецiалiзований суд України позов задовiльнив.37. Справа за позовом Чугай В.О. до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання права власностi на кафе Юнiсть та витребування з чужого незаконного володiння. Вищим спецiалiзованим судом України в задоволеннi позову вiдмовлено.38. Справа за позовом Боровика О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання наказу №381 вiд 22.04.2008 року незаконним, стягнення заробiтної плати та заохочення при виходi на пенсiю на суму 131 тис.грн. Касацiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi Вищого спецiалiзованого суду України.39. Справа за позовом ПП Клименко I.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про зобов"язання надати нотарiально засвiдчену згоду на вилучення земельної дiлянки . Вищiй спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справПП Клименко I.Г. в касацiйнiй скарзi вiдмовив.40. Справа за позовом Шаповалова С.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 9 тис. грн.41. Справа за позовом Малова Ю.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю та моральної шкоди у сумi 5,1 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ?Марганецький ГЗК задоволена у повному обсязi.Рiшення Марганецького мiськ.суду скасовано. Малову Ю.В. в позовi вiдмовлено.42. Справа за позовом Педоренко В.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання правочину не дiйсним.Марганецький мiський суд Педоренко В.М. в позовi вiдмовив.43. Справа за позовом Гребенченко Ю.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди на суму 30тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5 тис. грн.44. Справа за позовом Малова О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5,5 тис. грн.45. Справа за позовом Яременко С.А. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5,5 тис. грн.46. Справа за позовом Приходченко А.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 8 тис. грн.47. Справа за позовом Москалець В.П. до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання нещасного випадку, пов"язаним з виробництвом.Знаходиться на розглядi у Марганецькому мiському судi48. Справа за позовом Бороздiна А.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 12 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6 тис. грн.49. Справа за позовом Горячкiна М.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди на суму 20 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6 тис. грн.50. Справа за позовом Скрипник О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.51. Справа за позовом Гордiєнко А.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн. Апеляцiйнис судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.52. Справа за позовом Носенко П.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 7,5 тис. грн.53. Справа за позовом Яременко В.П. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ ?Марганецький ГЗК? 8 тис. грн.54. Справа за позовом Савченко О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування шкоди, в зв"язку з втратою працездатностi у сумi 222,8 тис.грн. Знаходиться на розглядi у Марганецькому мiському судi.55. Справа за позовом Щербакова О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6 тис. грн.56. Справа за позовом Саннiкова С.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 100 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5,5 тис. грн.57. Справа за позовом Карпенко А.С. до ПАТ Марганецький ГЗК про поновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу. Марганецькмй мiським судом Карпенко А.С. в позовi вiдмовлено.58. Справа за позовом Свиненко С.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5 тис. грн.59. Справа за позовом Козирського О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання дiй неправомiрними, стягнення моральної шкоди , зобов"язання ПАТ Марганецький ГЗК скласти акт про нещасний випадок, пов"язаний з виробництвом на суму 3 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.60. Справа за позовом Фартухова А.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю та моральної шкоди у сумi 3,5 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК задоволена у повному обсязi.Рiшення Марганецького мiськ.суду скасовано. Фартухову А.В. в позовi вiдмовлено.61. Справа за позовом Скрипкiна С.В. до ПАТ?Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.62. Справа за позовом Iванченко В.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 8,5 тис. грн.63. Справа за позовом Мажорова А.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6 тис. грн.64. Справа за позовом Трофiленко О.А. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 12 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.65. Справа за позовом Поляк О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 7 тис. грн.66. Справа за позовом Ломунова О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 3,5 тис. грн.67. Справа за позовом Гордiєнко А.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю та моральної шкоди у сумi 6,4 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5,7 тис. грн.68. Справа за позовом Скрипник О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю та моральної шкоди у сумi 6,9 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,2 тис. грн.69. Справа за позовом Баранцова А.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 50 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.70. Справа за позовом Первинної профспiлкової органiзацiї Незалежна профспiлка гiрнякiв України на ПАТ Марганецький ГЗК до ПАТ Марганецький ГЗК про визнання незаконними пунктiв Положення про розподiл коефiцiєнта трудової участi.Марганецький мiський суд ПАТ Марганецький НЗК зобов"язав внести змiни до Положення про розподiл коефiцiєнта трудової участi.71. Справа за позовом Головченко Є.Ю. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Марганецьким мiським судом Головченко Є.Ю. в позовi вiдмовлено.72. Справа за позовом Буряк О.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 8 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5 тис. грн.73. Справа за позовом Степаненко Н.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 6 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 3 тис. грн.74. Справа за позовом Голiка О.Ю. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 8 тис. грн.75. Справа за позовом Гусаренко О.О. до ПАТ Марганецький ГЗК про поновленнi на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi Гусаренко О.О. в позовi вiдмовлено.76. Справа за позовом Гусаренко Р.О. до ПАТ Марганецький ГЗК про поновленнi на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi Гусаренко Р.О. в позовi вiдмовлено.77. Справа за позовом Хапайло О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про поновленнi на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу. Марганецьким мiським судом Хапайло О.В. в позовi вiдмовлено.78. Справа за позовом Максимова О.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.79. Справа за позовом Горячкiна М.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю та моральної шкоди у сумi 3,1тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК задоволена у повному обсязi.Рiшення Марганецького мiськ.суду скасовано. Горячкiну М.Г. в позовi вiдмовлено.80. Справа за позовом Iскендерова В.Н. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 5 тис. грн.81. Справа за позовом Овдiєнко В.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.82. Справа за позовом Григор"єва В.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 6,5 тис. грн.83. Справа за позовом Тюрiна М.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 9 тис. грн.84. Справа за позовом Мацан В.Ф. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 9 тис. грн.85. Справа за позовом Слюсар Н.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю у сумi 3,4 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК задоволена у повному обсязi.Рiшення Марганецького мiськ.суду скасовано. Слюсар Н.I. в позовi вiдмовлено.86. Справа за позовом Недавнього А.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.87. Справа за позовом Тiшкiна Ю.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.88. Справа за позовом Хоруженко О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про стягнення разового заохочення при виходi на пенсiю у сумi 2,5 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК задоволена у повному обсязi.Рiшення Марганецького мiськ.суду скасовано. Хоруженко О.В. в позовi вiдмовлено.89. Справа за позовом Зозуля Ю.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.90. Справа за позовом Мелєхiна О.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.91. Справа за позовом Донець Ю.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.92. Справа за позовом Ковальова С.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 10 тис. грн.93. Справа за позовом Панченко С.О. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн. Апеляцiйним судом Днiпропетровської областi стягнуто з ПАТ Марганецький ГЗК 9 тис. грн.94. Справа за позовом Бойко О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.95. Справа за позовом Петренко С.I. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.96. Справа за позовом Яковенко В.Д. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 20 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.97. Справа за позовом Федюкова О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 10 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.98. Справа за позовом Тарковського О.Б. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 20 тис.грн. Знаходиться на розглядi у Марганецькому мiському судi.99. Справа за позовом Переметчика В.Г. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн. Знаходиться на розглядi у Марганецькому мiському судi.100. Справа за позовом Чернишова О.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 20 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.101. Справа за позовом Донець В.Л. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.102. Справа за позовом Зайцева Г.П. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.103. Справа за позовом Савченко О.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про поновлення на роботi, стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу. Апеляцiйна скарга Савченко О.В. знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.104. Справа за позовом Кускова В.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 20 тис.грн. Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.105. Справа за позовом Качко С.М. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 20 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.106. Справа за позовом Львова П.В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 30 тис.грн.Апеляцiйна скарга ПАТ Марганецький ГЗК знаходиться на розглядi в апеляцiйному судi Днiпропетровської областi.107. Справа за позовом Комар К..В. до ПАТ Марганецький ГЗК про вiдшкодування моральної шкоди у сумi 15 тис.грн.Знаходиться на розглядi у Марганецькому мiському судi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Додаткова iнформацiя вiдсутня.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

224509.000

333386.000

0.000

0.000

224509.000

333386.000

будівлі та споруди

170770.000

274042.000

0.000

0.000

170770.000

274042.000

машини та обладнання

44652.000

47495.000

0.000

0.000

44652.000

47495.000

транспортні засоби

9004.000

11368.000

0.000

0.000

9004.000

11368.000

інші

83.000

481.000

0.000

0.000

83.000

481.000

2. Невиробничого призначення:

813.000

11299.000

0.000

0.000

813.000

11299.000

будівлі та споруди

804.000

11289.000

0.000

0.000

804.000

11289.000

машини та обладнання

6.000

5.000

0.000

0.000

6.000

5.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

інші

3.000

5.000

0.000

0.000

3.000

5.000

Усього

225322.000

344685.000

0.000

0.000

225322.000

344685.000

Опис

Основнi засоби вiдображенi в балансi за вартiстю, яка отримана як рiзниця мiж первiсною вартiстю з врахуванням дооцiнок (iндексацiй), якi проводились в 1996-2011 рр. й накопиченої амортизацiї. До основних засобiв в балансi пiдприємства вiднесенi активи, що вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку ?Основнi засоби? (П(С)БО 7, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.05.2000 № 92, первiсна вартiсть яких перевищує 1000 грн. й строк корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року. Первiсна вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй вартостi необоротних активiв станом на 31.12.2011р. складає 496 196 тис. грн., їх знос складає 484 787 тис. грн..Iншими необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, строк корисного використання яких бiльше одного року, й вартiстю менше 1000 грн. Амортизацiя групи ?Iншi необоротнi матерiальнi активи? нараховується в першому мiсяцi використання об?єктiв у розмiрi 100% . Станом на 31.12.2011 року проведена переоцiнка основних засобiв групи ?Будинки, споруди та передавальнi пристрої?. В результатi переоцiнки (дооцiнки/уцiнки) первiсну (переоцiнену) вартiсть об?єктiв цiєї групи збiльшено на 904 787 тис. грн., знос збiльшено на 782 759 тис. грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв, вiдносно яких iснують передбаченi дiючим законодавством обмеження використання i розпорядження складає 2 581 тис. грн., сума зносу ? 2 470 тис. грн., i є майном державної власностi, яке не пiдлягало приватизацiї. Залишкова вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються, складає 542 тис. грн Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують експлуатуватися, на кiнець звiтного перiоду складає 93 433 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

370529.000

463847.000

Статутний капітал (тис. грн.)

366625.000

366625.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

366625.000

366625.000

Опис

Вартiсть чистих активiв разрахована вiдповiдно до ст.14 Закону про акцiонернi товариства.

Висновок

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства й перевищує розмiр зареєстрованого статутного капiталу акцiонерного товариства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

10459.000

X

X

у тому числі:

 

Кредити банкiв

20.12.2011

10459.000

12.000000000000

31.12.2012

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

13457.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

380201.000

X

X

Усього зобов'язань

X

404117.000

X

X

Опис:

В числi iнших зобов"язань: Кредиторська заборгованiсть 145699 тис.грн. Заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1441 тис.грн. Зобов"язання комбiнату в порiвняннi з 2010 роком зменшилися на 1145532 тис.грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Марганцева руда (збагачена)

748868,9

551235.99

100.00

729600

526090.20

98.10

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Промислова собiвартiсть реалiзованої продукцiї

97.80

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

1

0

2

2010

1

0

3

2009

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть): Позачерговi збори не проводилися.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

35

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної ради комiтети не створено.

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Так

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Так

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Так

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): Д/н

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Так

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитор протягом 3 рокiв не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi перевiрки не проводилися.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть): д/в

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй).

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

д/н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

д/н

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

д/н

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

д/н

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

д/н

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

д/н

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

д/н

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

д/н

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/н

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

д/н

Річна фінансова звітність

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

31.12.2011

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Марганецький гiрничо-збагачувальний комбiнат"

за ЄДРПОУ

00190911

Територія

за КОАТУУ

1211300000

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

за КОДУ

-

Вид економічної діяльності

Добування руд кольорових металiв

за КВЕД

13/20/0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

53400, м.Марганець, вул.Радянська, 62

Середня кількість працівників

5616

Баланс станом на 31.12.2011

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

1831

1667

- первісна вартість

011

3001

3008

- накопичена амортизація

012

( 1170 )

( 1341 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

16617

22561

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

225487

344789

- первісна вартість

031

2065075

2990441

- знос

032

( 1839588 )

( 2645652 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

2926

2926

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

16

16

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

25

25

Знос інвестиційної нерухомості

057

9

9

Відстрочені податкові активи

060

81918

35885

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

328795

407844

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

33560

32510

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

30285

37164

Готова продукція

130

35960

65828

Товари

140

10186

74

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

43494

222839

- первісна вартість

161

46728

223576

- резерв сумнівних боргів

162

( 3234 )

( 737 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

12404

26835

- за виданими авансами

180

1478989

8744

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

20943

4286

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

2532

1129

- у т.ч. в касі

231

3

3

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

28533

10502

Усього за розділом II

260

1696886

409911

III. Витрати майбутніх періодів

270

73

63

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2025754

817818

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

366625

366625

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

282523

383351

Резервний капітал

340

4975

4975

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-190276

-384422

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

463847

370529

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

12197

18948

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

12197

18948

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

24129

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

24129

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1195411

10459

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

5819

145699

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

170807

62930

- з бюджетом

550

8893

13457

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

4080

4532

- з оплати праці

580

9280

10321

- з учасниками

590

1441

1441

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

153918

155278

Усього за розділом IV

620

1549649

404117

V. Доходи майбутніх періодів

630

61

95

Баланс

640

2025754

817818

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Керівник

О.М.Сезоненко

Головний бухгалтер

Л.Г.Добренкова

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

904826

839070

Податок на додану вартість

015

106317

67911

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 4440 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

798509

766719

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 689355 )

( 787600 )

Валовий:

- прибуток

050

109154

0

- збиток

055

( 0 )

( 20881 )

Інші операційні доходи

060

1546839

331241

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 63438 )

( 42518 )

Витрати на збут

080

( 19379 )

( 16838 )

Інші операційні витрати

090

( 1604949 )

( 385759 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 31773 )

( 134755 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

22617

14812

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

( 119447 )

( 25075 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 19510 )

( 21074 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 148113 )

( 166092 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 46033 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

29744

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

0

0

- збиток

195

( 194146 )

( 136348 )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

0

0

- збиток

225

( 194146 )

( 136348 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

193833

158023

Витрати на оплату праці

240

210508

178132

Відрахування на соціальні заходи

250

83082

71292

Амортизація

260

31569

26423

Інші операційни витрати

270

106490

81426

Разом

280

625482

515296

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.13000000

-0.09000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.13000000

-0.09000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Керівник

О.М.Сезоненко

Головний бухгалтер

Л.Г.Добренкова

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

552741

737660

Погашення векселів одержаних

015

0

58014

Покупців і замовників авансів

020

63674

305422

Повернення авансів

030

805

235092

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

11

74

Бюджету податку на додану вартість

040

0

11812

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

1

Отримання субсидій, дотацій

050

52

50

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

346

0

Інші надходження

080

1575155

321918

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 383861 )

( 709575 )

Авансів

095

( 45147 )

( 282040 )

Повернення авансів

100

( 237 )

( 1218 )

Працівникам

105

( 168790 )

( 107519 )

Витрат на відрядження

110

( 441 )

( 349 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 17 )

( 21 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 90517 )

( 69373 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 85094 )

( 64393 )

Цільових внесків

140

( 202 )

( 343 )

Інші витрачання

145

( 1568121 )

( 384784 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-149643

50428

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-149643

50428

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

10910

- необоротних активів

190

0

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

2677497

289245

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 29578 )

( 24553 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 1192569 )

( 1494373 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

1455350

-1218771

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

1455350

-1218771

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

2608665

2593743

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( 3796441 )

( 1401418 )

Сплачені дивіденди

350

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

360

( 119447 )

( 25075 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-1307223

1167250

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-1307223

1167250

Чистий рух коштів за звітній період

400

-1516

-1093

Залишок коштів на початок року

410

2532

4977

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

113

-1352

Залишок коштів на кінець року

430

1129

2532

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Керівник

О.М.Сезоненко

Головний бухгалтер

Л.Г.Добренкова

Звіт про власний капітал
за 2011 рік


Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

366625

0

0

282704

4975

-181183

0

0

473121

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-9274

0

0

-9274

Інші зміни

040

0

0

0

-181

0

181

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

366625

0

0

282523

4975

-190276

0

0

463847

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

128573

0

0

0

0

128573

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( -3388 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( -3388 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

-24129

0

0

0

0

-24129

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-194146

0

0

-194146

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

-174

0

0

0

0

-174

280

0

0

0

-54

0

0

0

0

-54

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

100828

0

-194146

0

0

-93318

Залишок на кінець року

300

366625

0

0

383351

4975

-384422

0

0

370529

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Керівник

О.М.Сезоненко

Головний бухгалтер

Л.Г.Добренкова

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

11

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Права на об'єкти промислової властивості

040

1214

909

0

0

0

0

0

102

0

0

0

1214

1011

Авторське право та суміжні з ним права

050

228

206

5

0

0

0

0

6

0

-1

0

232

212

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

1547

43

2

0

0

0

0

63

0

1

0

1550

106

Разом

080

3001

1170

7

0

0

0

0

171

0

0

0

3008

1341

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

6

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

0

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

25

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

9

0

0

25

9

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

1064898

893341

224

904787

782759

414

411

8492

0

0

0

1969495

1684181

0

0

637

244

Машини та обладнання

130

795863

751102

11214

0

0

1167

1123

8384

0

321

304

806231

758667

0

0

0

0

Транспортні засоби

140

175407

166403

4290

0

0

84

81

1919

0

-174

-171

179439

168070

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

595

499

460

0

0

2

2

49

0

-147

-133

906

413

0

0

0

0

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

62

62

1

0

0

0

0

1

0

0

0

63

63

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

27996

27996

12572

0

0

6515

6515

12572

0

0

0

34053

34053

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

252

183

0

0

0

0

0

20

0

0

0

252

203

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

2065100

1839597

28761

904787

782759

8182

8132

31437

0

0

0

2990466

2645661

0

0

662

253

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

2581

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

486258

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

542

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

93433

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264.1)

0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(265)

0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

2470

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

3083

16173

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

18784

4938

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

12830

1117

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

6

333

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

34703

22561

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

0

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

2683

0

акції

390

0

0

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

243

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

2926

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

2926

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

1714

460

Операційна курсова різниця

450

1088

553

Реалізація інших оборотних активів

460

5371

1006

Штрафи, пені, неустойки

470

0

60

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

1782

6437

Інші операційні доходи і витрати

490

1536884

1596433

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X

116

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

119447

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

0

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

22208

14308

Безоплатно одержані активи

610

174

X

Списання необоротних активів

620

X

2045

Інші доходи і витрати

630

235

3157

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

3

Поточний рахунок у банку

650

17

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

1106

Грошові кошти в дорозі

670

3

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

1129

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

12197

27417

0

20666

0

0

18948

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

4356

0

0

4

2516

0

1836

Разом

780

16553

27417

0

20670

2516

0

20784

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

18938

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

5239

0

0

Тара і тарні матеріали

830

124

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

7108

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

1101

0

0

Незавершене виробництво

890

37164

0

0

Готова продукція

900

65828

0

0

Товари

910

74

0

0

Разом

920

135576

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

149

оформлених в заставу

(923)

36959

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

81

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

223576

222839

0

737

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

5385

4286

28

1071

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

4

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

99

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

1787

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

0

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року

1220

81918

- на кінець звітного року

1225

35885

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

24129

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

46033

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1241

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

46033

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

24129

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

24129

XIII. Використання амортизаційних відрахувань


Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

31608

Використано за рік - усього

1310

31566

в тому числі на:

- будівництво об’єктів

1311

3083

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

28477

- з них машини та обладнання

1313

18767

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

6

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0
XIV. Біологічні активи


Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів


Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0


Керівник

О.М.Сезоненко

Головний бухгалтер

Л.Г.Добренкова